Saturday, 21/07/2018 - 01:07|
Cổng thông tin điện tử phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 25 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
34. Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mù Cang Chải

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
35. Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mù Cang Chải

- Cơ quan, người có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo; các phòng chuyên môn có liên quan.

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
36. Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mù Cang Chải

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo;

- Cơ quan phối hợp: Các phòng có liên quan.

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
37. Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mù Cang Chải

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo; các phòng chuyên môn có liên quan.

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
32. Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mù Cang Chải

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Phòng giáo dục và đào tạo

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo

- Cơ quan phối hợp: Các phòng chuyên môn có liên quan

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
33. Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mù Cang Chải

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan phối hợp: Các phòng chuyên môn có liên quan

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
39. Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mù Cang Chải

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo.

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
38. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mù Cang Chải

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến (chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố) theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng giáo dục và đào tạo nơi đến (chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trường nơi đến hoặc Phòng giáo dục và đào tạo nơi đến;

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
40. Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mù Cang Chải

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo.

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
41. Giải thể trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mù Cang Chải

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo.

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
42. Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mù Cang Chải

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
43. Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mù Cang Chải

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng giáo dục và đào tạo;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo.

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực